1

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม พ.ศ.2503 เดิมชื่อโรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง สังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเปียงหมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม และเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารสถานที่คับแคบ ในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คือบ้านศาลาหมู่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดชียงใหม่และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 318 ไร่ 1งาน 50 ตารางวา มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารฝึกงาน 4 หลัง ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง ศูนย์อาหาร 2 หลัง และอาคารศูนย์วัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง 1 หลัง ในปีการศึกษา 2554นี้ มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,580 คน ครูประจำการ 132 คน ครูอัตราจ้าง 21 คน นักการภารโรง 8 คน คนงานและแม่บ้าน 14 คน

ที่ตั้งโรงเรียน 134  หมู่  11  ถนน เชียงใหม่ – ฮอด  ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โทรศัพท์ 053 -311360

โทรสาร 053-311360

เว็บไซด์ www.svk.ac.th

อีเมล์

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในอดีต

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในปัจจุบัน

Additional information