ตราประจำโรงเรียน [ ดาว์นโหลด ]

เป็นชื่อโรงเรียนภายในแถบโค้ง เหนือแถบโค้งเป็นปรัชญาของโรงเรียน เหนือปรัชญาเป็นรูปมือสองข้างประคองอักษร ส.ว. เหนือตรา  ส.ว. เป็นรัสมี  หมายถึง  ปัญญาที่สว่างโชติช่วง ภายในวงกลมล้อมรอบด้วยลายกนก มือสองข้าง  หมายถึง  ความร่วมมือร่วมแรงใจของบุคลากร ในโรงเรียนชึ่งทำกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อเป้าหมาย  คือเทิดทูน สถาบันโรงเรียนให้ดำรงชื่อเสียงเกียรติยศตลอดไป

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน

ปรัชญา ปญฺญา  นรานํ   รตนํ ปัญญาเป็นอาภรณ์ของมนุษย์

ปณิธาน สร้างคนดีมีคุณธรรม  นำความรู้สู่สังคม  เป็นพลโลกที่ดี

คำขวัญโรงเรียน เป็นคนดี  มีวินัย  เรียนด้วยใจ  ห่างไกลยาเสพติด

อักษรย่อ ส.ว.

อัตลักษณ์นักเรียน ยิ้ม ไหว้ ให้เกียรติ

เอกลักษณ์โรงเรียน รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นิยาม คำว่า  สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทย

1.   ภาษาพูดล้านนา

2.   การแต่งกาย

3.   กิริยามารยาท

4.   ประเพณีท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ปอยหลวง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีดำหัวปีใหม่  กิจกรรมทอดผ้าป่า  ประเพณีตานตอด  ประเพณียี่เป็ง

5.  อาหารล้านนา

6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  การทำร่ม  งานแกะสลัก  นิทานพื้นบ้าน พิธีกรรมต่าง ๆ

Additional information