1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีสุขภาวะที่ดีรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึก นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รู้เท่าทันกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลง
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ภาคีร่วมพัฒนา สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทยภายใต้วิถีพอเพียง

1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีสุขภาวะที่ดีรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึก นำภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รู้เท่าทันกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

Additional information