1.พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดีตามระดับมาตรฐานสากล มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง มีความสุข
2.พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
3.ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4.เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้
5.สร้างเสริมจิตสำนึก สืบสานอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม
6.ส่งเสริมระบบการจัดการบริหารที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
7.พัฒนาหลักสูตรและกาสรจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนำ   มีการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี  สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทย  มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

Additional information