1.นักเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา คิดและผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอเผยแพร่แลกเปลี่ยนระดับสากล รับผิดชอบต่อสังคมโลก
2.การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 

1.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.  บริการการศึกษาแก่ชุมชน

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา


Additional information