1.นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

2.นักเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ รักธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย

3.นักเรียนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์

4.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

5.มีนวัตกรรมและผลงานที่สร้างสรรค์เผยแพร่แลกเปลี่ยนระดับสากล โดยใช้เครื่องมือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

6.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยมชาญ

มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นครูมืออาชีพ

7.ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพระดับมาตราฐานระดับสากล

 

 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสาธารณะและจิตสำนึก

เสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น รักษาสุขภาพ รักษ์ธรรมชาติแล

สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย


Additional information