นางจันทร์เพ็ญ อารยวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายอนุสิทธิ์ ภิญโญฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวราพงษ์ ชาราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายกฤศวัฒน์ อนันตนริศกูล
ครูชำนาญการพิเศษร

นายธงชัย เพียงใจ
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนาพร บุญเทียม
ครูผู้ช่วย

Additional information