นางมาลี  เนตรดวง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเ่รียนรู้


นายสิทธิชัย ช่องงาม

ครูชำนาญการ


นายประสิทธิ์ ศิริแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรชร อินทกุล
ครูเชี่ยวชาญ

 

 

 


นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์

ครูชำนาญการ

 

 Additional information