นางมาลี  เนตรดวง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเ่รียนรู้


นายสิทธิชัย ช่องงาม

ครูชำนาญการ


นายประสิทธิ์ ศิริแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรชร อินทกุล
ครูเชี่ยวชาญ


นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวจารุวรรณ คันธวงค์

ครูชำนาญการ

นางบุบผา โอบเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัศชาพงค์ เนตรดวง
ครูชำนาญการพิเศษ

Additional information