นางมาลี  เนตรดวง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเ่รียนรู้

นายสิทธิชัย ช่องงาม
ครูชำนาญการ

นายณัศชาพงค์ เนตรดวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุปผา โอบเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ


 

นางสาวนริสา กันทะคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ คันธวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

Additional information