นางพัชรินทร์ ไชยวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายประพันธ์ ป้อมเผือก
ครูชำนาญการ

 

นางจงจิตร ป้อมเผือก
ครูชำนาญการ

 

นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายจรัส ชมภูรัตน์
ครูชำนาญการ

 

นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการ

 

นายประธาน สิปตะสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายวุฒิกร สุริยะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวัชรี ทาวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมพร ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอมรา สารณาคมน์กุล
ชำนาญการพิเศษ

 

นางคัทลียา เอี่ยมวัน
ชำนาญการ


นางสาวณฐกฤษกา มงคล ครูชำนาญการ

นายณัฐพร  ศรีโน
ครูชำนาญการ

นางสาวมุทิตา กาปวน
ครูชำนาญการ

 

นายทวิชา  ตาวินโน
ครู

 

Additional information