นางสาวมุทิตา กาปวน
ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิกร สุริยะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางคัทลียา เอี่ยมวัน
ครูชำนาญการ

นางพัชรินทร์ ไชยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมพร ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชรี ทาวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรา สารณาคมน์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกฤษณะ  จันทร์ขาว
ครูชำนาญการ

 

 

 

นางสาวยุพา เขียวหน่อเมือง
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

Additional information