นางพัชรินทร์ ไชยวงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นายประพันธ์ ป้อมเผือก
ครูชำนาญการ

 

นางจงจิตร ป้อมเผือก
ครูชำนาญการ

 

นางจันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายจรัส ชมภูรัตน์
ครูชำนาญการ

 

นายชนินทร์ ผ่องแผ้ว
ครูชำนาญการ

 

นายทรงศักดิ์ จันทร์ไชย
ครูชำนาญการ

 

นายวุฒิกร สุริยะนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางวัชรี ทาวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายประธาน สิปตะสิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสมพร ศิริรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวณฐกฤษกา มงคล
ครูชำนาญการ

นายณัฐพร  ศรีโน
ครูชำนาญการ

ายทวิชา  ตาวินโน
ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

Additional information