นายดนัย กัลยาราช

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สันป่าตองวิทยาคม


 

นายดนัย กัลยาราช

รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 

นายกำธร  หลวงอินตา

รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ


นายสมบัติ  คำบุญสูง

รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยกา
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน

 

นายอำนวย จันทิมา

ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายยริหารงานบุคคล

 

 


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม

นางเพ็ญจันทร์  พลอยแดง

ครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

Additional information