นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

 

 

นายดนัย กัลยาราช
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

นายกำธร  หลวงอินตา
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหาทั่วไป

 


นายสมบัติ  คำบุญสูง
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล


 

นายวินัย เวียงลอ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นางเพ็ญจันทร์  พลอยแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหาร

นโยบายและแผนงาน

 

Additional information