นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

 


นายดนัย กัลยาราช
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

 


นายกำธร  หลวงอินตา
รองฯชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

 

นายจิตติพงษ์  ธิโนชัย

รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล


 

นายวินัย เวียงลอ

รองฯชำนาญการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

นายสุนทร กู้เมือง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 

Additional information