นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สันป่าตองวิทยาคม


 

นายดนัย กัลยาราช
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายกำธร  หลวงอินตา
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายธุรการ

 


นายสมบัติ  คำบุญสูง
รองฯชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นายปราโมทย์ สารณาคมน์กุล

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายยริหารงานบุคคล

 

นายวินัย เวียงลอ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม


 

นางเพ็ญจันทร์  พลอยแดง

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

 

Additional information