นายสุนทร กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางทิพวรรณ ยาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวลัยภรณ์ เขตสิทธ์

ครูชำนาญการพิเศษนายบรรเจิด ไชยมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงใจ ดวงลาภา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางวรนุช สุดวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนากานต์  แปงคำมูล

ครูชำนาญการ


นายพรนิมิตร  ชิตมินทร์

ครูชำนาญการ


นางลาวัณย์ แหวนเพชร

ครูชำนาญการ


นางสาวปุณยวีร์   เรือนคำ

ครูชำนาญการ

นางศรีไพร มาเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉันทวัฒน์ วรรณสอน
ครูชำนาญการ

นางนัยนา จองแดง
ครูชำนาญการ

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี
ครู

น.ส.ทิพากร สงวนวงษ์
ครู

นายสิทธิชัย จองแดง
ครู

นางสาวจิดรานุช นะติ๊บ
ครูผู้ช่วย

นายนคร ทองแหง
ครูผู้ช่วย

Additional information