นายสุนทร กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางทิพวรรณ ยาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวลัยภรณ์ เขตสิทธ์

ครูชำนาญการพิเศษนายบรรเจิด ไชยมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงใจ ดวงลาภา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางวรนุช สุดวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชนากานต์  แปงคำมูล

ครูชำนาญการ


นายพรนิมิตร  ชิตมินทร์

ครูชำนาญการ


นางลาวัณย์ แหวนเพชร

ครูชำนาญการ


นางสาวปุณยวีร์   เรือนคำ

ครูชำนาญการ

 

 

 

  

 

Additional information