น.ส.ทิพากร สงวนวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางดวงใจ ดวงลาภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรนุช สุดวง
ครูชำนาญการพิเศษนายบรรเจิด ไชยมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ


นายพรนิมิตร  ชิตมินทร์
ครูชำนาญการ


นางลาวัณย์ แหวนเพชร

ครูชำนาญการ


นางชนากานต์  แปงคำมูล

ครูชำนาญการ

นางศรีไพร มาเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉันทวัฒน์ วรรณสอน
ครูชำนาญการ

นางสาวปุณยวีร์   เรือนคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวจิดรานุช นะติ๊บ
ครูผู้ช่วย

นายนคร ทองแหง
ครู

นางนัยนา จองแดง
ครูชำนาญการ

นางสิรรินทร์ อัศววัฒฑกี
ครู

นายสุนทร กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิชัย จองแดง
ครู


นางสาวณฐกฤษกา มงคล
ครูชำนาญการ

นายทวิชา  ตาวินโน
ครู คศ.1

นายณัฐพร  ศรีโน
ครูชำนาญการ

Additional information