นางวิไล  พิรา
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นายคณิน หงษ์ใจสี

ครูชำนาญการพิเศษ


นายอำนวย จันทิมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายถนอม ใจยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยวดี สมจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมพร ชไรเบอร์
ครูชำนาญการ


นางสุธีรา แก้วมูล
ครูชำนาญการ


นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์

ครูชำนาญการ

 

นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชชา แสงจันทร์
ครู คศ.1

นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์
ครู คศ.1

Additional information