นางวิไล  พิรา
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นายคณิน หงษ์ใจสี

ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยวดี สมจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายถนอม ใจยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์

ครูชำนาญการ


นางสมพร ชไรเบอร์
ครูชำนาญการ


นางสุธีรา แก้วมูล
ครูชำนาญการ

นางสาวธนัชชา แสงจันทร์
ครู คศ.1

นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์
ครู คศ.1

 

นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
ครู คศ.1

Additional information