นางวิไล  พิรา
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นายคณิน หงษ์ใจสี

ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยวดี สมจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายถนอม ใจยา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์

ครูชำนาญการ


นางสมพร ชไรเบอร์
ครูชำนาญการ


นางสุธีรา แก้วมูล
ครูชำนาญการ

นางสาวธนัชชา แสงจันทร์
ครู คศ.1

นายนรกานต์ นรเศรษฐกานต์
ครู คศ.1

นางจิราภรณ์ อินทะวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิรา หนุ่มศรี
ครูชำนาญการ

นายสง่า สัตยวายกย์สกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวปริศนา กาบแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกิติศักดิ์ ติ๊บมา
ครูชำนาญการ

นางสาวสมร ปาดวง
ชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา  จิ๋วเจริญ
ครู คศ.1

Additional information