นางอำพร ดวงวาส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวนันทา สุทธิเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารี กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์
ครูชำนาญการนางศิริลัคน์  กาอินทร์
ครูชำนาญการ


นางสาวดาวรรณ พรมไชย
ครูชำนาญการ


นางณฐา สุวรรณรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
ครูชำนาญการ


นางพัชรินทร์ สุกันธา
ครูชำนาญการนางปรารถนา จีนาใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรนุช  งอกศักดา
ครูชำนาญการ

 


น.ส.เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา
ครู คศ.1

Additional information