นางพัชรินทร์ พรหมเสน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางณฐา สุวรรณรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารี กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอำพร ดวงวาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริลัคน์  กาอินทร์

ครูชำนาญการ

นางสาวดาวรรณ พรมไชย

ครูชำนาญการ

นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์

ครูชำนาญการ


นางอรนุช  งอกศักดา
ครูชำนาญการ


นางพัชรินทร์ สุกันธา
ครูชำนาญการนางสาวรุจิรา การัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา
ครู คศ.1


นางสาวชีวัน พงศ์นภา
ครูชำนาญการ


นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์
ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี
ครูชำนาญการ

 


นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการ

 


นางสาวศรัญญา อินทวิชัย
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวจิณณ์ณิชา ตาคำ
ครู

 


นางสาวโสภิตา โสเก่าข่า
ครู

 


นายเตธรรศ ชำนาญเสือ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพัชราภรณ์ บุญสุข
ครูชำนาญการ

Additional information