นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวนันทา สุทธิเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารี กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางอำพร ดวงวาส
ครูชำนาญการพิเศษนางศิริลัคน์  กาอินทร์
ครูชำนาญการ


นางสาวดาวรรณ พรมไชย
ครูชำนาญการ


นางณฐา สุวรรณรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
ครูชำนาญการ


นางพัชรินทร์ สุกันธา
ครูชำนาญการนางปรารถนา จีนาใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอรนุช  งอกศักดา
ครูชำนาญการ


น.ส.เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา
ครู คศ.1


นางพัชรินทร์ พรหมเสน
ชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชราภรณ์ บุญสุข
ครูชำนาญการ


นางปิ่นภิบาล สวัสดิ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการ


นางสาวชีวัน บุญตั๋น
ครูชำนาญการ


นางสาวจิณณ์ณิชา ตาคำ
ครู


นางสาวโสภิตา โสเก่าข่า
ครู


นายเตธรรศ ชำนาญเสือ
ครูผู้ช่วย

 นางสาวศรัญญา อินทวิชัย
ครูผู้ช่วย

 

 

Additional information