นางอำพร ดวงวาส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสาวนันทา สุทธิเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวารี กู้เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิตา กันจินะ
ครูชำนาญการนางศิริลัคน์  กาอินทร์
ครูชำนาญการ


นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณฐา สุวรรณรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวดาวรรณ พรมไชย
ครูชำนาญการ


นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์
ครูชำนาญการนางปรารถนา จีนาใหม่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรินทร์ สุกันธา
ครูชำนาญการ


นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์
ครูชำนาญการ


นางอรนุช  งอกศักดา
ครูชำนาญการ

 


น.ส.เพ็ญพรรณ เลิศพฤกษ์พนา
ครู คศ.1

Additional information