นายจรัล กาอินทร์

ครูชำนาญการ

 


นางทิภาพรรณ   ดวงเกตุ

ครูชำนาญการ


นางพิกุล นิตย์อำนวยผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรทิพย์ มูลประการ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางใจทิพย์ แก้วมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ


นายสมพงษ์ พิรา

ครูชำนาญการพิเศษ


นายประจวบ คำพิชัย
ครูชำนาญการ


นางปฏิภัทร  สุขแยง
ครูชำนาญการ


นางอัมพร  อุดม

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา
ครู คศ.1


นางสาวสุดารัตน์  บริหารธนโชติ

ครูผู้ช่วย

Additional information