นายสมพงษ์ พิรา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

นางทิภาพรรณ   ดวงเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายจรัล กาอินทร์

ครูชำนาญการ

 


นางอัมพร  อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางใจทิพย์ แก้วมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล นิตย์อำนวยผล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางปฏิภัทร  สุขแยง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา
ครู คศ.1

นางสุนิสา  ไอยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

น.ส.อรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ

ครูชำนาญการ

นางเกษร ครไชยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญจันทร์ สมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรัล ไอยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายอนุชิต อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

Additional information