นายสมพงษ์ พิรา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางทิภาพรรณ   ดวงเกตุ

ครูชำนาญการ


นายจรัล กาอินทร์

ครูชำนาญการ


นางพรทิพย์ มูลประการ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางใจทิพย์ แก้วมงคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล นิตย์อำนวยผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอัมพร  อุดม

ครูชำนาญการพิเศษ


นางปฏิภัทร  สุขแยง
ครูชำนาญการ


นางสาวนิธิ์วดี เจดีย์ถา
ครู คศ.1


น.ส.อรสิริพิมพ์ บริหารธนโชติ

ครู

นางเกษร ครไชยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญจันทร์ สมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพวรรณ แสนมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนิสา ไอยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชิต อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรัล ไอยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

Additional information