เป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ภาคีร่วมพัฒนา สืบสานเอกลักษณ์ล้านนาและความเป็นไทยภายใต้วิถีพอเพียง

Additional information