ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความเชื่อว่า

ทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส อยากเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอกชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน

ความสำเร็จของงานต้องอาศัยการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Additional information