ผู้บริหาร
๑.รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
๒.ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
๓.มีรูปแบบกระบวนกาพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม

โรงเรียน
๑.มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
๒.ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓.มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร

ประเทศชาติ
๑.นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา และมีความสุข
๒.ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนทุกระดับ
๓.ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ
๔.ประชาชนมีคุณภาพเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ

เขตพื้นที่การศึกษา
๑.พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน
๒.พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนางานต่อไป

ผู้ปกครอง ชุมชน
๑.ตระหนักงานในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
๒.เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
๓.เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน
๔.มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง

ครู
๑.ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน
๓.มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔.มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู

นักเรียน
๑.ได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง
๒.ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ
๓.ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมละอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
๔.มีทักษะชีวิต และมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครูและผู้ปกครอง

Additional information