นางสาววริศรา  ใจแก้ว

นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับรางวับชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และธนาคารออมสิน

นางสาวปวิชญา เป็งแดง  นางสาวนภัสสร ศรีวิชัย และนางสาวศิรินภา ปัญญาจุ่ม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การโต้วาทีที่จัดโดยสำนักงานพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่

นางสาวปวิชญา  เป็งแดง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ญัตติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนภัสสร  ศรีวิชัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ญัตติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวศิรินนภา  ปัญญาจุ่ม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา ญัตติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปู่ทึก

ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหา "แฟนพันธุ์แท้พุทธปรระวัติ"
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวกตัญญุตา  มหาวงศ์

ได้รับรางวับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557

จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เด็กหญิงนฬิสฬา จันทรามูล ยุวบรรณารักษ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ด้รับรางวัล"ผู้นำการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2556"

นางสาวกวีธาร์ณ วงค์เคี่ยม

เข้ารับประทานรางวัลรองชนะเลิศในการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก 4 ภาค
จากพระเจ้า วรวงค์เธอองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
ในงาน"มหิดล วันแม่"ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Additional information