นางศรีมัย วิภูศิริ

ด้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภท "ครูผู้มีผลงานระดับดีมาก" จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดีนเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

นางจันทร์เพ็ญ  ศิริแก้ว

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลที่มีผลงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

จากคณะอุนกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดเชียงใหม่


นางสาวอรชล  อินทกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพญ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2556


นางสาวมัญชลี  ศริวิลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพญ (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2556


Additional information