โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัลผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการอาหารปลอดภัย

 

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัลพระราชทาน พุทธศักราช 2556 ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. 2554 - 2558)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส "สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและสบายมุข ระดับดี" นจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดีนเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริบธรรม
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน


โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 และธนาคารออมสิน

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ บริษัท นามีบุ๊ค

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดส้วมโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


Additional information