นายสุพล ประสานศรี

ได้รับรางวัลThailand's Educational Leader Symposium 2014

 

นายสุพล ประสานศรี

ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 2558

 

นายสุพล ประสานศรี

ได้รับรางวัลผู้เสียสละและรักษาอุดมการณ์ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2557


นายสมบัติ  คำบุญสูง

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส  ประเภท "ผู้บริหารสถานศึกษาระดับดี"  จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดีนเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 


นายสุรชัย คูณแก้ว
รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖

จากกระทรวงการพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รางวัล ระดับชาติ

นายสุรชัย  คูณแก้ว
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม         
ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายสุรชัย  คูณแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

Additional information