Title
วิจัยในชั้นเรียน 2562
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาผลิตภัณฑ์กระดาษด้วยการสาน
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รายงานสมถรรภาพทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556

Additional information