ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก(Graphic Organizer) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My connections

ชื่อผู้รายงาน นางชญาภา  วิชชาวณิชนันท์

ชื่อเรื่อง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก

(Graphic Organizer) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My connections

ชื่อผู้รายงาน นางชญาภา  วิชชาวณิชนันท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My connections มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชุด My connections  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จำนวน  21 คน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย     ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า

1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My connections มีประสิทธิภาพ 82.56/80.63

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My  Connections มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 36.83 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด My  Connections    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คลิกดาวน์โหลด


Additional information