บทคัดย่อ

ชื่อผลงานวิจัย : สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย : นางมาลี  เนตรดวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ปีการศึกษา : 2556

_______________________________________________________________________________

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และเพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเทเบิลเทนนิส , นักเรียน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเปตอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาสุขศึกษา  รวมจำนวน 99 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการเจาะจงเลือก (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Committee for the Standardization of the Physical Fitness Test) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดหามาตรฐานการ ทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย ใช้ชื่อย่อว่า “ICSPFT” ประกอบด้วยรายการทดสอบ 7 รายการ

1.  วิ่งเร็ว 50 เมตร (50 – Meter Sprint)

2.  ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump)

3.  ลุก – นั่ง 30 วินาที (30 Second Sit - up)

4.  ดึงข้อ (Pull – up or Flexed Arm Hang)

4.1  ดึงข้อกับราวเดี่ยว ชาย

4.2  งอแขนห้อยตัว หญิง

5.  วิ่งเก็บของ (Shuttle Run

6.  นั่งงอตัวด้านหน้า (Trunk Forward Flexion)

7.  วิ่งทางไกล (Distance Run)

7.1  วิ่ง 1,000 เมตร สำหรับชายอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

7.2  วิ่ง 800 เมตร สำหรับหญิงอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องวัดความอ่อนตัว(Flexibilimeter)

2. แผ่นยางสำหรับยืนกระโดดไกล

3. เทปวัดระยะหน่วยเป็นเซนติเมตร/เมตร

4. ราวเดี่ยวเลื่อนระดับได้

5. ท่อนไม้ 2 ท่อน (ขนาด 5x5x10 ซม.)

6. นาฬิกาจับเวลา

7. นกหวีด

8 เบาะรอง

9. ไม้ติดธงสั้น

10. ใบบันทึกข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

1.  จำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 จำนวน 99 คน เป็นนักเรียนชาย        66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  เป็นนักเรียนหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

2.  ผลการประเมินสัดส่วนของร่างกาย เทียบจากน้ำหนักและส่วนสูงเปรียบเทียบตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย

นักเรียนที่เข้ารับการประเมินมีสัดส่วนของร่างกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สมส่วน จำนวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.91  อ้วน จำนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.05  และผอมจำนวน       4  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.04

3.  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำแนกตามรายการทดสอบ  จำนวน 7 รายการ

3.1  วิ่ง 50 เมตร

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน      สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการวิ่ง 50 เมตร ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.87

3.2  ยืนกระโดดไกล

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการยืนกระโดดไกล ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 91.92

3.3  ลุก-นั่ง 30 วินาที

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการลุก-นั่ง 30 วินาที ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 90  คน คิดเป็นร้อยละ 90.91

3.4  ดึงข้อราวเดี่ยว (ชาย) งอแขนห้อยตัว (หญิง)

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการดึงข้อราวเดี่ยว (ชาย) งอแขนห้อยตัว (หญิง) ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน  87  คน         คิดเป็นร้อยละ 97.88

3.5  วิ่งเก็บของ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการวิ่งเก็บของ ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 88  คน คิดเป็นร้อยละ 88.89

3.6  วิ่งทางไกล

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการวิ่งทางไกล ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 85.86

3.7  งอตัวข้างหน้า

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน    สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย รายการงอตัวข้างหน้า ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 90  คน คิดเป็นร้อยละ 90.91

4.  สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายรวมจำนวน 7 รายการ

สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 โรงเรียน             สันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทั้ง 7 รายการ ในระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03

ดาว์นโหลดเอกสาร


Additional information