เรื่อง                  :  รายงานการใช้ชุดพัฒนาการเรียนรู้  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม    สำหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34

ผู้ศึกษา             :  สมพร  ชไรเบอร์

ประเภท             :  การวิจัยในชั้นเรียน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาชุดพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน เรื่อง ระบบจำนวนเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34

กลุ่มตัวอย่าง หรือ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555   จำนวน  37  คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   1) ชุดพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม   การวิเคราะห์  การหาค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ    2)  แบบทดสอบ  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ใช้การวิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและ t-test

ผลการศึกษา พบว่า  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  มีค่า  E1/E2   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง คือ   80.97/81.08   และ. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  มีความแตกต่างกัน โดยที่คะแนนหลังเรียน สูงกว่า คะแนนก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Additional information