เรื่อง          :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์    เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม    สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ผู้ศึกษา      :  สมพร  ชไรเบอร์

ประเภท     :  การวิจัยในชั้นเรียน

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ   เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการพัฒนานักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  107 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556   จำนวน  39  .คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย   1.  เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมได้แก่    แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะ  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์   ใช้การวิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและ t-test

ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์คะแนนระหว่างเรียน คะแนนชิ้นงานและผลการเรียนรู้ รายกลุ่มขอนักเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.87 คะแนนชิ้นงานและผลการเรียนรู้รายบุคคล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.49  คะแนนจิตพิสัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.44  คะแนนการประเมินผลระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.85 และจากการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.67 และ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  65.13   ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความแตกต่างกันโดยที่คะแนนหลังเรียนสูงกว่า คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Additional information