ชื่อเรื่อง

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา

นางสาวปุณยวีร์  เรือนคำ  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ

 

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ศึกษา

พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมนักสำรวจ
คลื่นเสียง  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  50  คน  ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
การใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
ค่าที  (t – test) ผลการศึกษา  สรุปได้ดังนี้

1.  ชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  มีประสิทธิภาพ (E/E) เท่ากับ  82.67/81.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมนักสำรวจคลื่นเสียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ดาว์นโหลด : คลิกที่นี่

Additional information