เรื่อง                              :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ   เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม    สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34

ผู้ศึกษา                         :  สมพร  ชไรเบอร์

ประเภท                         :  การวิจัยในชั้นเรียน

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และ เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 34

กลุ่มตัวอย่าง หรือ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557   จำนวน  32  คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   1) ชุดพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม   การวิเคราะห์  การหาค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ    2)  แบบทดสอบ  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม   3)  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ   เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม   ใช้การวิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและ t-test

ผลการศึกษา พบว่า  ชุดพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  มีค่า  E1 / E2 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง คือ   81.56 / 80.31และ. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  มีความแตกต่างกัน โดยที่คะแนนหลังเรียน สูงกว่า คะแนนก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อการใช้ ชุดพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ  4.23   และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.72  โดยรวม อยู่ในระดับมาก

Additional information