ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา นางลาวัณย์  แหวนเพชร ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 (ว32221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.64/81.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ดาว์นโหลด : บทคัดย่อ

Additional information