Title
ผลงานวิชาการ เรื่องผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรียนรู้สู่งานอาชีพธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอดอยเต่า
การบริหารจัดการยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ)
เอกสารประกอบเพื่อรับรางวัล Obec Award
งานวิจัยการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
งานวิจัย เพื่อการพัฒนา คณาจารย์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
เอกสารการวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ดาวน์โหลดตารางเรียนของนักเรียนสันป่าตองวิทยาคม
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบจัดผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการค้า วิชาการบัญชี 1

Additional information